Általános szerződési feltételek

Főoldal Általános szerződési feltételek
Szolgáltatás tartalma: Megjelenés a www.korrektvallalkozasok.hu weboldalon! Vállalkozásunk  NEM állít ki semmilyen féle tanúsítványt! A szolgáltatás(megjelenés weboldalunkon) a Megrendelő illetve a Szolgáltató önálló szubjektív véleményén alapul,hogy a Reklámozó felkerülhet a www.korrektvallalkozasok.hu weboldalra .

A szolgáltatást illetve a szolgáltatás ellenértékének kifizetését az előfizető(reklámozó) saját akaratából dönti el, hogy igényt tart rá!

Amely létrejött jelen Szerződésben alább meghatározott felek között akiknek megnevezése a továbbiakban Szolgáltató, illetve Megrendelő együttesen Felek az ott meghatározottak szerint az alábbi feltételekkel:

A reklámszolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját szubjektív véleménye alapján döntse el mely vállalkozás kaphatja meg a szolgáltatást!

1. A Megrendelő megrendeli  az oldal üzemeltetőjétől, mint Reklámszolgáltatótól jelen szerződés 2. pontjában foglalt reklámszolgáltatás csomagot.

2. A Szolgáltató a szolgáltatás csomag keretében biztosítja a Megrendelőnek, hogy saját arculatát nevét rendeli hozzá a Megrendelő tevékenységéhez, továbbá reklámfelületét biztosítja a Megrendelő tevékenységének megismertetéséhez. Szolgáltató ezen reklámszerződés keretében saját honlapján – www.korrektvallalkozasok.hu  – feltűnteti a Megrendelő cégének nevét, elérhetőségeit és tevékenységi köreit (szolgáltatásait), valamint engedélyezi részére, hogy magát a Szolgáltató üzleti partnereként tűntesse fel jelen szerződés időtartama alatt.

Jelen szerződés alapján a Szolgáltató és a Megrendelő között határozatlan időtartamra szóló jogviszony jön létre.

3. A szerződés létrejöttének menete, amennyiben az nem a Felek együttes jelenléte mellett jön létre: A Szolgáltató érdekében eljáró személy telefon útján saját adatbázisát alkalmazva megkeresi a potenciális Megrendelőt mely során tájékoztatja a potenciális Megrendelőt a Szolgáltató által kínált reklámcsomagról.  Amennyiben a Megrendelő érdeklődését fejezi ki, a Szolgáltató érdekében eljáró személy részletesen tájékoztatja a reklámszerződés tartalmáról, valamint megküldi részére a reklámszerződést, amelynek tartalmaznia kell a telefonos egyeztetés során kölcsönösen kialkudott és a Felek egyetértésével meghatározott jogdíjat. Egyúttal az egyeztetés alkalmával a Szolgáltató érdekében eljáró személy felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy részére a szolgáltatás nyújtását a telefonbeszélgetést követő 24 órán belül megkezdi, valamint tájékoztatja a Megrendelőt, annak elállási jogáról, illetve arról, hogy a fentiek alapján az érvényesen létrejöttnek tekintendő. A szolgáltatás megkezdésével tehát a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítését megkezdi, így a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor a szerződés érvényesen létrejön.

Ezt követően a Megrendelő részére elküldött jelen reklámszerződést  cégszerűen aláírva (bélyegzővel ellátva) visszajuttatja postai úton a Szolgáltató részére. A szerződés abban az esetben is létrejöttnek tekintendő, amennyiben a Megrendelő nem küldi vissza a Szolgáltató részére a szerződést a fenti módon. Szerződő Felek kijelentik, hogy a reklámszerződés rendelkezéseit a közöttük lefolytatott telefonbeszélgetést követően magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Tekintettel arra, hogy jelen szerződésben határozatlan  időtartamra jött létre,  a szolgáltatás addig él, amíg a Szolgáltató a reklámtevékenységét folytatja. A súlyos szerződés szegésnek kizárólag a reklámszolgáltatás nyújtásának során felmerült vétkes szerződés szegő magatartás tekintendő.

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása: Megrendelő jelen szerződés kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő elállása kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, amennyiben elállásáról a Szolgáltatót írásos formában (postai tértivevénnyel ajánlva) tájékoztatja. Az elállás érvényességével kapcsolatos esetleges kétség felmerülése esetén a bizonyítási teher a Megrendelőt terheli a tekintetben, hogy elállását a jelen szerződésben meghatározottak szerint gyakorolta. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

4.Cégünk háziszabályzata alapján dönti el,hogy a Megrendelő szerepelhet a  www.korrektvallalkozasok.hu  weboldalon!Minden esetben a

szolgáltató saját álláspontja alapján dönti el,hogy a megjelenést biztosítja a Megrendelőnek!

5. A Szolgáltót a Megrendelő által közölt adatok feltűntetése során, kizárólag gondossági felelősség terheli. A Szolgáltatót semmi nemű felelősség nem terheli a Megrendelő által megadott adatok valódiságával kapcsolatban. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok valódiságát nem vizsgálja, az adatok valótlanságából esetlegesen keletkező igényekkel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Nem terheli továbbá a Szolgáltatót, a tekintetben sem, hogy a Megrendelő rendelkezik-e engedéllyel azon tevékenységei vonatkoztatásában, amelyeket a Szolgáltató reklámhordozóin feltűntet. Ugyanakkor a Megrendelőnek a szerződés hatálya alatt, lehetősége van bármikor adatainak megfelelő módosítását díjmentesen kérni.

6.Szerverkarbantartási munkálatok miatt az oldal átmenetileg szünetelhet!

7. Jelen szerződésre a reklám törvény valamint a Ptk. szerződésekre vonatkozó, valamint az általános szerződési feltételekre vonatkozó

Rendelkezései,

továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet rendelkezései irányadók.

8. Szerződés harmadik félnek való közzététele bírósági eljárást vonhat maga után.

9.Cégünk az adatmódosítást,változtatást díjmentesen végzi illetve kérésre törli!

10.Weboldalunk a legismertebb keresőkben való optimalizálásaval, a találati oldalak valamelyikén oldalunk linkjén keresztül megtalálhatóak ügyfeleink.

11. Határozatlan, illetve korlátlan időtartamú szolgáltatás létrejötte esetén a Szolgáltató a jövőre vonatkozóan az adott tagsággal kapcsolatban éves díjkifizetéssel nem keresi meg a Megrendelőt. Ez esetben a szolgáltatás korlátlanul él a Reklámozó számára.

12. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelete alapján a Megrendelő aláírása nélkül is

érvényesnek tekinthető .

13. A Korlátlan határidejű megjelenítés addig él, ameddig a szolgáltató a tevékenységét végzi, és azon túl minimum 1 évig.

 

Vállalkozás keresése

Legyen Ön is a partnerünk

Regisztrálja cégét pár kattintással a rendszerünkbe!